Omron

TL-Q5MC1-F-Z 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 5

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

Rectangular Standard Proximity Sensor TL-Q5MC1-F-Z 2M

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Loại ngỏ ra: NPN , 200mA
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

TEST SENSOR TL-Q5MC1-F-Z 2M Chi tiết
TL-Q5MC1-Z 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 20

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

Rectangular Standard Proximity Sensor TL-Q5MC1-Z 2M

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Loại ngỏ ra: NPN , 200mA
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Review Cảm Biến TL-Q5MC1-Z 2M Chi tiết
TL-N10ME1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 4

Non-Shielded. Khoảng cách 10mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N10ME2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 10mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NC

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N5ME1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N5ME2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NC

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N5MY1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. AC100-240,
Ngõ ra: NO

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N5MY2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. AC100-240, Ngõ ra: NC

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N10MY1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 10mm. AC100-240, Ngõ ra: NO

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N10MY2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 10mm. AC100-240, Ngõ ra: NC

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N20ME1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 6

Cảm biến tiệm cận hình vuông TL-N20ME1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 20mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẤU DÂY CẢM BIẾN TL-N20ME1 2M

Chi tiết
TL-N20ME2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 20mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NC

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N20MY1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 20mm. AC100-240, Ngõ ra: NO

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N20MY2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 20mm. AC100-240, Ngõ ra: NC

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N7MD1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 7mm , loại 2 dây DC12-24, Ngõ ra: NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N7MD2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 7mm , loại 2 dây DC12-24, Ngõ ra: NC

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N12MD1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 12mm , loại 2 dây DC12-24, Ngõ ra: NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N12MD2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 7mm , loại 2 dây DC12-24, Ngõ ra: NC

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N20MD1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 20mm , loại 2 dây DC12-24, Ngõ ra: NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-N20MD2 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 7mm , loại 2 dây DC12-24, Ngõ ra: NC

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-Q5MC1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-Q5MB1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, PNP
Ngõ ra: PNP-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-W3MB1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 3mm. DC12-24, PNP
Ngõ ra: PNP-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết
TL-W5MC1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • TL-W5MC1 2M có tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ của TL-W5MC1 2M: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
REVIEW FLAT INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR TL-W5MC1 2M

Chi tiết
TL-W3MC1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: 5

Cảm biến tiệm cận TL-W3MC1 2M

Non-Shielded. Khoảng cách 3mm. DC12-24, NPN
Ngõ ra: NPN-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67
HƯỚNG DẪN ĐẤU DÂY VÀ TEST CẢM BIẾN TL-W3MC1 2M:

Chi tiết
TL-W5MB1 2M

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Non-Shielded. Khoảng cách 5mm. DC12-24, PNP
Ngõ ra: PNP-NO

 • Nguồn cấp: 12-24VDC
 • Tần số đáp ứng: 500Hz
 • Mạch bảo vệ: Ngược cực cấp nguồn, quá áp tức thời
 • Nhiệt độ làm việc: -40oC~70oC
 • Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67

Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943