Omron

K8AK-AS1 24VDC/AC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ dòng điện 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 2 ~ 20 mA AC/DC; 10 ~ 100 mA AC/DC; 50 ~ 500 mA AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AS1 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quádòng hoặc thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 2 ~ 20 mA AC/DC; 10 ~ 100 mA AC/DC; 50 ~ 500 mA AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AS2 24VAC/DC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng hoặc thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 0.1 ~ 1 A AC/DC; 0.5 ~ 5 A AC/DC; 0.8 ~ 8 A AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AS2 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng hoặc thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-230VAC
 • Ngõ vào: 0.1 ~ 1 A AC/DC; 0.5 ~ 5 A AC/DC; 0.8 ~ 8 A AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AS3 24VAC/DC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng hoặc thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 10 ~ 100 A AC; 20 ~ 200 A AC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AS3 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng hoặc thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 10 ~ 100 A AC; 20 ~ 200 A AC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AW1 24VAC/DC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng và dòng thấp 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 2 ~ 20 mA AC/DC; 10 ~ 100 mA AC/DC; 50 ~ 500 mA AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AW1 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng và dòng thấp 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 2 ~ 20 mA AC/DC; 10 ~ 100 mA AC/DC; 50 ~ 500 mA AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AW2 24VDC/AC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng và thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 0.1 ~ 1 A AC/DC; 0.5 ~ 5 A AC/DC; 0.8 ~ 8 A AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AW2 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng và thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 0.1 ~ 1 A AC/DC; 0.5 ~ 5 A AC/DC; 0.8 ~ 8 A AC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AW3 24VDC/AC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng và thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 10 ~ 100 A AC; 20 ~ 200 A AC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-AW3 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá dòng và thấp dòng 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 10 ~ 100 A AC; 20 ~ 200 A AC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VS2 24VAC/DC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp hoặc thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 1 ~ 10 VAC/DC; 3 ~ 30 VAC/DC; 15 ~ 150 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VS2 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp hoặc thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 1 ~ 10 VAC/DC; 3 ~ 30 VAC/DC; 15 ~ 150 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VS3 24VAC/DC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp hoặc thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 20 ~ 200 VAC/DC; 30 ~ 300 VAC/DC; 60 ~ 600 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VS3 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp hoặc thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-24VAC
 • Ngõ vào: 20 ~ 200 VAC/DC; 30 ~ 300 VAC/DC; 60 ~ 600 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VW2 24VDC/AC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp và thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 1 ~ 10 VAC/DC; 3 ~ 30 VAC/DC; 15 ~ 150 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VW2 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp và thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 1 ~ 10 VAC/DC; 3 ~ 30 VAC/DC; 15 ~ 150 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VW3 24VDC/AC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp và thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 24VDC/AC
 • Ngõ vào: 20 ~ 200 VAC/DC; 30 ~ 300 VAC/DC; 60 ~ 600 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-VW3 100-240VAC

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp và thấp áp 1 pha

 • Nguồn cấp: 100-240VAC
 • Ngõ vào: 20 ~ 200 VAC/DC; 30 ~ 300 VAC/DC; 60 ~ 600 VAC/DC
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: SPDT-6A (chọn NO hoặc NC)
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-PH1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ thứ tự 3 phase , mất phase

 • Ngõ vào: 200 ~ 480V
 • Thời gian tác động: 0.1 ~ 30 s
 • Ngõ ra: DPDT-6A  2NO/2NC
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C

Chi tiết
K8AK-PW1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp, thấp áp 3 Phase

 • Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 200, 220, 230 và 240 VAC
 • 3 pha, 4 dây: 115, 127, 133 và 138 VAC 
 • Giá trị đặt: Quá áp / Thấp áp: −30% ~ 25% điện áp vào
 • Thời gian tác động: Quá áp, thấp áp: 0.1  30 s
 • Ngõ ra: SPDT (NC), 6A ở 250VAC
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C
 • Tiêu chuẩn: EN60255-5, EN60255-6, EN61326, UL508

Chi tiết
K8AK-PW2

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp, thấp áp

 • Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC
 • 3 pha, 4 dây: 220, 230, 240 và 277 VAC 
 • Giá trị đặt: Quá áp / Thấp áp: −30% ~ 25% điện áp vào
 • Thời gian tác động: Quá áp, thấp áp: 0.1  30 s
 • Ngõ ra: SPDT (NC), 6A ở 250VAC
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C
 • Tiêu chuẩn: EN60255-5, EN60255-6, EN61326, UL508

Chi tiết
K8AK-PM1

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp, thấp áp, thứ tự pha, mất pha

 • Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 200, 220, 230 và 240 VAC
 • 3 pha, 4 dây: 115, 127, 133 và 138 VAC 
 • Giá trị đặt: Quá áp / Thấp áp: −30% ~ 25% điện áp vào
 • Thời gian tác động: Quá áp, thấp áp: 0.1  30 s; Ngược pha, mất pha: 0.1 s max.
 • Ngõ ra: SPDT (NC), 6A ở 250VAC
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C
 • Tiêu chuẩn: EN60255-5, EN60255-6, EN61326, UL508

Chi tiết
K8AK-PM2

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

Bảo vệ quá áp, thấp áp, thứ tự pha, mất pha

 • Ngõ vào: 3 pha, 3 dây: 380, 400, 415 và 480 VAC
 • 3 pha, 4 dây: 220, 230, 240 và 277 VAC 
 • Giá trị đặt: Quá áp / Thấp áp: −30% ~ 25% điện áp vào
 • Thời gian tác động: Quá áp, thấp áp: 0.1  30 s; Ngược pha, mất pha: 0.1 s max.
 • Ngõ ra: SPDT (NC), 6A ở 250VAC
 • Nhiệt độ làm việc: −20 ~ 60°C
 • Tiêu chuẩn: EN60255-5, EN60255-6, EN61326, UL508

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943