SCHNEIDER

A9K27106

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 6A .  A9K27106
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K27110

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 10A .  A9K27110
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K27116

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 16A .  A9K27116
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K27125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 25A .  A9K271205
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K27132

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 32A .  A9K27132
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K27120

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 20A .  A9K27120
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K27140

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 40A .  A9K27140
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K27150

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 50A .  A9K27150
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV


Chi tiết
A9K27160

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 60A .  A9K27160
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K27206

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 6A .  A9K27206
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K27210

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 10A .  A9K27210
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K27216

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 16A .  A9K27216
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K27220

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 20A .  A9K27220
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K27225

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 25A .  A9K27225
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K27232

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 32A .  A9K27232
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K24240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 40A .  A9K24240
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K24250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 50A .  A9K24250
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K24263

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 63A .  A9K24263
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Điện áp xung 4KV

Chi tiết
A9K24306

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 6A .  A9K24306
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24310

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 10A .  A9K24310
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24316

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 16A .  A9K24316
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24320

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 20A .  A9K24320
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24325

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 25A .  A9K24325
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24332

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 32A .  A9K24332
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24340

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 40A .  A9K24340
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24350

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 50A .  A9K24350
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24363

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 63A .  A9K24363
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24406 , A9K24410 , A9K24416

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 4P loại 6A ,10A , 16A .  A9K24406 . A9K24410 . A9K24416
MCB 4P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24420 , A9K24425 , A9K24432

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 4P loại 20A (A9K24420) , 25A (A9K24425) , 32A ( A9K24432)
MCB 4P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9K24440 , A9K24450 , A9K24463

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 4P loại 40A (A9K24440) , 50A (A9K24450) ,63A (A9K24463)
MCB 4P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)

Chi tiết
A9F84106 , A9F84110 , A9F84116 , A9F84120 , A9F84125 , A9F84132 , A9F84140 , A9F84150 , A9F84163

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 1P loại 6A (A9F84106) , 10A (A9F84110) , 16A (A9F84116) , 20A (A9F84120) , 25A (A9F84125) , 32A (A9F84132) , 40A (A9F84140) , 50A (A9F84150) , 63A (A9F84163)
MCB 1P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) , IEC947-2
Điện áp thử nghiệm xung : 6KV

Chi tiết
A9F84206 , A9F84210 , A9F84216 , A9F84220 , A9F84225 , A9F84232 , A9F84240 , A9F84250 , A9F84263

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 2P loại 6A (A9F84206) , 10A (A9F84210) , 16A (A9F84216) , 20A (A9F84220) , 25A (A9F84225) , 32A (A9F84232) , 40A (A9F84240) , 50A (A9F84250) , 63A (A9F84263)
MCB 2P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) , IEC947-2
Điện áp thử nghiệm xung : 6KV

Chi tiết
A9F84306 , A9F84310 , A9F84316 , A9F84320 , A9F84325 , A9F84332 , A9F84340 , A9F84350 , A9F84363

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 3P loại 6A (A9F84306) , 10A (A9F98310) , 16A (A9F84316) , 20A (A9F84320) , 25A (A9F84325) , 32A (A9F84332) , 40A (A9F84340) , 50A (A9F84350) , 63A (A9F84363)
MCB 3P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) , IEC947-2
Điện áp thử nghiệm xung : 6KV

Chi tiết
A9F84406 , A9F84410 , A9F84416 , A9F84420 , A9F84425 , A9F84432 , A9F84440 , A9F84450 , A9F84463

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

MCB 4P loại 6A (A9F84406) , 10A (A9F84410) , 16A (A9F84416) , 20A (A9F84420) , 25A (A9F84425) , 32A (A9F84432) , 40A (A9F84440) , 50A (A9F84450) , 63A (A9F84463)
MCB 4P dùng để kiểm soát , dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) , IEC947-2
Điện áp thử nghiệm xung : 6KV

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943