SCHNEIDER

EZC100B3015 , EZC100B3020 , EZC100B3025 , EZC100B3030

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100B3015 ( 3P , 15A , Icu =7,5KA/415 VAC)
EZC100B3020 ( 3P , 20A , Icu =7,5KA/415 VAC)
EZC100B3025 ( 3P , 25A , Icu =7,5KA/415 VAC)
EZC100B3030 ( 3P , 30A , Icu =7,5KA/415 VAC)
MCCB easyPactt 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100B3040 , EZC100B3050 , EZC100B3060

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100B3040 ( 3P , 40A , Icu =7,5KA/415 VAC)
EZC100B3050 ( 3P , 50A , Icu =7,5KA/415 VAC)
EZC100B3060 ( 3P , 60A , Icu =7,5KA/415 VAC)
MCCB easyPactt 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100F3015 , EZC100F3020 , EZC100F3025 , EZC100F3030

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100F3015 ( 3P , 15A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3020 ( 3P , 20A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3025 ( 3P , 25A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3030 ( 3P , 30A , Icu =10KA/415 VAC)
MCCB easyPactt 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100F3040 , EZC100F3050 , EZC100F3060 , EZC100F3075

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100F3040 ( 3P , 40A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3050 ( 3P , 50A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3060 ( 3P , 60A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3075 ( 3P , 75A , Icu =10KA/415 VAC)
MCCB easyPactt 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100F3075 , EZC100F3080 , EZC100F3100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100F3075 ( 3P , 75A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3080
( 3P , 80A , Icu =10KA/415 VAC)
EZC100F3100 ( 3P , 100A , Icu =10KA/415 VAC)
MCCB easyPactt 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC250F3100 , EZC2500F3125 , EZC250F3150 , EZC250F3160

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC250F3100 ( 3P , 100A , Icu =18KA/415 VAC)
EZC250F3125
( 3P , 125A , Icu =18KA/415 VAC)
EZC250F3150 ( 3P , 150A , Icu =18KA/415 VAC)
EZC250F3160 ( 3P , 160A , Icu =18KA/415 VAC)
MCCB easyPactt 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC250F3175 , EZC2500F3200 , EZC250F3225 , EZC250F3250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC250F3175 ( 3P , 175A , Icu =18KA/415 VAC)
EZC250F3200
( 3P , 200A , Icu =18KA/415 VAC)
EZC250F3225 ( 3P , 225A , Icu =18KA/415 VAC)
EZC250F3250 ( 3P , 250A , Icu =18KA/415 VAC)
MCCB easyPactt 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100N1015 , EZC100N1020 , EZC100N1025 , EZC100N1030 ,EZC100N1040 , EZC100N1050 , EZC100N1060 , EZC100N1075 , EZC100N1080 , EZC100N1100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100N1015 ( 1P , 15A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1020 ( 1P , 20A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1025 ( 1P , 25A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1030 ( 1P , 30A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1040 ( 1P , 40A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1050 ( 1P , 50A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1060 ( 1P , 60A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1075 ( 1P , 75A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1080 ( 1P , 80A , Icu =18KA/220/240 VAC)
EZC100N1100 ( 1P , 100A , Icu =18KA/220/240 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100N3015 , EZC100N3020 , EZC100N3025 , EZC100N3030 ,EZC100N3040 , EZC100N3050 , EZC100N3060 , EZC100N3075 , EZC100N3080 , EZC100N3100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100N3015 ( 3P , 15A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3020
( 3P , 20A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3025 ( 3P , 25A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3030 ( 3P , 30A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3040 ( 3P , 40A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3050 ( 3P , 50A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3060 ( 3P , 60A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3075 ( 3P , 75A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3080 ( 3P , 80A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N3100 ( 3P , 100A , Icu =15KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100N4015 , EZC100N4020 , EZC100N4025 , EZC100N4030 ,EZC100N4040 , EZC300N4050 , EZC100N4060 , EZC100N4075 , EZC100N4080 , EZC100N4100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100N4015 ( 4P , 15A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4020
( 4P , 20A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4025 ( 4P , 25A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4030 ( 4P , 30A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4040 ( 4P , 40A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4050 ( 4P , 50A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4060 ( 4P , 60A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4075 ( 4P , 75A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4080 ( 4P , 80A , Icu =15KA/415 VAC)
EZC100N4100 ( 4P , 100A , Icu =15KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC250N3100 , EZC250N3125 , EZC250N3150 , EZC250N3175 ,EZC250N3200 , EZC250N3225 , EZC250N3250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC250N3100 ( 3P , 100A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N3125
( 3P , 125A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N3150 ( 3P , 150A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N3175 ( 3P , 175A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N3200( 3P ,  200A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N3225 ( 3P , 225A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N3250 ( 3P , 250A , Icu =25KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC250N4100 , EZC250N4125 , EZC250N4150 , EZC250N4175 ,EZC250N4200 , EZC250N4225 , EZC250N4250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC250N4100 ( 4P , 100A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N4125
( 4P , 125A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N4150 ( 4P , 150A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N4175 ( 4P , 175A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N4200 ( 4P , 200A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N4225 ( 4P , 225A , Icu =25KA/415 VAC)
EZC250N4250 ( 4P , 250A , Icu =25KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100H1015 , EZC100H1020 , EZC100H1025 , EZC100H1030 ,EZC100H1040 , EZC100H1050 , EZC100H1060 , EZC100H1075 , EZC100H1080 , EZC100H1100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100H1015 ( 1P , 15A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1020 ( 1P , 20A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1025 ( 1P , 25A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1030 ( 1P , 30A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1040 ( 1P , 40A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1050 ( 1P , 50A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1060 ( 1P , 60A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1075 ( 1P , 75A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1080 ( 1P , 80A , Icu =25KA/220/240 VAC)
EZC100H1100 ( 1P , 100A , Icu =25KA/220/240 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100H2015 , EZC100H2020 , EZC100H2025 , EZC100H2030 ,EZC100H2040 , EZC100H2050 , EZC100H2060 , EZC100H2075 , EZC100H2080 , EZC100H2100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100H2015 ( 2P , 15A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2020 ( 2P , 20A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2025 ( 2P , 25A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2030 ( 2P , 30A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2040 ( 2P , 40A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2050 ( 2P , 50A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2060 ( 2P , 60A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2075 ( 2P , 75A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2080 ( 2P , 80A , Icu =50KA/220/240 VAC)
EZC100H2100 ( 2P , 100A , Icu =50KA/220/240 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100H3015 , EZC100H3020 , EZC100H3025 , EZC100H3030 ,EZC100H3040 , EZC100H3050 , EZC100H3060 , EZC100H3075 , EZC100H3080 , EZC100H3100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100H1015 ( 3P , 15A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1020 ( 3P , 20A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1025 ( 3P , 25A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1030 ( 3P , 30A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1040 ( 3P , 40A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1050 ( 3P , 50A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1060 ( 3P , 60A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1075 ( 3P , 75A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1080 ( 3P , 80A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H1100 ( 3P , 100A , Icu =30KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC100H4015 , EZC100H4020 , EZC100H4025 , EZC100H4030 ,EZC100H4040 , EZC100H4050 , EZC100H4060 , EZC100H4075 , EZC100H4080 , EZC100H4100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC100H4015 ( 4P , 15A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4020
( 4P , 20A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4025 ( 4P , 25A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4030 ( 4P , 30A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4040 ( 4P , 40A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4050 ( 4P , 50A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4060 ( 4P , 60A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4075 ( 4P , 75A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4080 ( 4P , 80A , Icu =30KA/415 VAC)
EZC100H4100 ( 4P , 100A , Icu =30KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC250H4063 , EZC250H4080 , EZC250H4100 ,EZC250H4125 , EZC250H4150 , EZC250H4175 , EZC250H4200 , EZC250H4225 , EZC250H4250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC250H4063 ( 4P , 63A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4080
( 4P , 80A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4100
( 4P , 100A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4125
( 4P , 125A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4150 ( 4P , 150A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4175 ( 4P , 175A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4200( 4P ,  200A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4225 ( 4P , 225A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H4250 ( 4P , 250A , Icu =36KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC250H3100 , EZC250H3125 , EZC250H3150 , EZC250H3175 ,EZC250H3200 , EZC250H3225 , EZC250H3250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC250H3100 ( 3P , 100A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H3125
( 3P , 125A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H3150 ( 3P , 150A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H3175 ( 3P , 175A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H3200( 3P ,  200A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H3225 ( 3P , 225A , Icu =36KA/415 VAC)
EZC250H3250 ( 3P , 250A , Icu =36KA/415 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết
EZC250H2100 , EZC250H2125 , EZC250H2150 , EZC250H2175 ,EZC250H2200 , EZC250H2225 , EZC250H2250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZC250H2100 ( 2P , 100A , Icu =85KA/220/240 VAC)
EZC250H2125 ( 2P , 125A , Icu =85KA/220/240 VAC)
EZC250H2150 ( 2P , 150A , Icu =85KA/220/240 VAC)
EZC250H2175 ( 2P , 175A , Icu =85KA/220/240 VAC)
EZC250H2200 ( 2P , 200A , Icu =85KA/220/240 VAC)
EZC250H2225 ( 2P , 225A , Icu =85KA/220/240 VAC)
EZC250H2250 ( 2P , 250A , Icu =85KA/220/240 VAC)
MCCB easyPact 100 phù hợp với tiêu chuẩn EC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 240V : 18 ,25 ,50KA
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 7,5 ,10 , 15 , 30KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 15 - 100A loại cố định

Chi tiết

Danh mục

Hổ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943