SCHNEIDER

EZCV250N3063

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3063 (3P ,  63A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :

+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò

Chi tiết
EZCV250N3080

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3080 ( 3P ,  80A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3100 ( 3P , 100A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3125 ( 3P , 125A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3150

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3150 ( 3P , 150A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3160

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3160 ( 3P , 160A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3175

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3175 ( 3P , 175A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3200

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3200 ( 3P , 200A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3225

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3225 ( 3P , 225A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N3250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N3250 ( 3P , 250A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N4063 , EZCV250N4080 , EZCV250N4100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4063 ( 4P , 63A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
EZCV250N4080 ( 4P , 80A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
EZCV250N4100 ( 4P , 100A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N4125 , EZCV250N4150 , EZCV250N4175

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4125 ( 4P , 125A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
EZCV250N4150 ( 4P , 150A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
EZCV250N4175 ( 4P , 175A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N4200 , EZCV250N4225

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4200 ( 4P , 200A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
EZCV250N4225 ( 4P , 225A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
EZCV250N4250 ( 4P , 250A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250N4250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4250 ( 4P , 250A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 25KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3063

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3063 (3P ,  63A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3080

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3080 (3P ,  80A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3100

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3100 (3P ,  100A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3125 (3P ,  125A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3150

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3150 (3P ,  150A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3175

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3175 (3P ,  175A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3200

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3200 (3P ,  200A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3225

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3225 (3P ,  225A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H3250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250H3250 (3P ,  250A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H4063 , EZCV250H4080

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4063 ( 4P , 63A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
EZCV250N4080 ( 4P , 80A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H4100 , EZCV250H4125

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4100 ( 4P , 100A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
EZCV250N4125 ( 4P , 125A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H4150 , EZCV250H4160

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4150 ( 4P , 150A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
EZCV250N4160 ( 4P , 160A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H4175 , EZCV250H4200

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4175 ( 4P , 175A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
EZCV250N4200 ( 4P , 200A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết
EZCV250H4225 , EZCV250H4250

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

EZCV250N4225 ( 4P , 225A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
EZCV250N4250 ( 4P , 250A , Sensitivity 0,1 - 1A , Icu = 36KA/415 VAC )
MCCB EasyPact EZCV250 được tích hợp thiết bị chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 , JIS C 8201 , NEMA AB1
Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V : 25 , 36KA
Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ 63 - 250A loại cố định
Dòng rò có thể điều chỉnh được 0,1/0,3/0,5/1A
Easypact EZCV tích hợp chức năng bảo vệ trong cùng một module :
+ Quá Tải
+ Ngắn Mạch
+ Chống dòng rò


Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943