SCHNEIDER

A9R50225

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R50225 ( RCCB 2P , 240V , Rating 25A , Sensitivity 30mA )
Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R50240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R50240 ( RCCB 2P , 240V , Rating 40A , Sensitivity 30mA )
Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R75225

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R75225 ( RCCB 2P , 240V , Rating 25A , Sensitivity 300mA )
Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R75240

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R75240 ( RCCB 2P , 240V , Rating 40A , Sensitivity 300mA )
Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R50425 , A9R50440 , A9R70463

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R50425 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 25A , Sensitivity 30mA )
A9R50440 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 40A , Sensitivity 30mA )
A9R70463 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 63A , Sensitivity 30mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R75425 , A9R75440 , A9R75463

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R75425 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 25A , Sensitivity 300mA )
A9R75440 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 40A , Sensitivity 300mA )
A9R75463 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 63A , Sensitivity 300mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R71225 , A9R71240 , A9R71263 , A9R11291

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R71225 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 25A , Sensitivity 30mA )
A9R71240 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 40A , Sensitivity 30mA )
A9R71263 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 63A , Sensitivity 30mA )
A9R11291 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 100A , Sensitivity 30mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R12240 , A9R12263 , A9R12291

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R12240 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 40A , Sensitivity 100mA )
A9R12263 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 63A , Sensitivity 100mA )
A9R12291 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 100A , Sensitivity 100mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R74225 , A9R74240 , A9R74263 , A9R14291

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R74225 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 25A , Sensitivity 300mA )
A9R74240 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 40A , Sensitivity 300mA )
A9R74263 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 63A , Sensitivity 300mA )
A9R14291 ( RCCB  , 2P , 240V , Rating 100A , Sensitivity 300mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R71440 , A9R71463

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R71440 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 40A , Sensitivity 30mA )
A9R71463 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 63A , Sensitivity 30mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R12440 , A9R12463

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R12440 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 40A , Sensitivity 100mA )
A9R12463 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 63A , Sensitivity 100mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9R74440 , A9R74463 , A9R14491

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9R74440 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 40A , Sensitivity 300mA )
A9R74463 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 63A , Sensitivity 300mA )
A9R14491 ( RCCB  , 4P , 415V , Rating 100A , Sensitivity 300mA )

Cầu dao chống dòng rò (RCCB) cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Chi tiết
A9D31606 , A9D31610 , A9D31616 , A9D31620 , A9D31625 , A9D31632 , A9D31640

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9D31606 ( RCBO 1P + N , Rating  6A , Sensitivity 30mA )
A9D31610 ( RCBO 1P + N , Rating 10A , Sensitivity 30mA )
A9D31616 ( RCBO 1P + N , Rating 16A , Sensitivity 30mA )
A9D31620 ( RCBO 1P + N , Rating 20A , Sensitivity 30mA )
A9D31625 ( RCBO 1P + N , Rating 25A , Sensitivity 30mA )
A9D31632 ( RCBO 1P + N , Rating 32A , Sensitivity 30mA )
A9D31640 ( RCBO 1P + N , Rating 40A , Sensitivity 30mA )
(RCBO) Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Chi tiết
A9D41606 , A9D41610 , A9D41616 , A9D41620 , A9D41625 , A9D41632 , A9D41640

Giá: Liên hệ

Số lượng tồn: Liên hệ

A9D41606 ( RCBO 1P + N , Rating  6A , Sensitivity 300mA )
A9D41610 ( RCBO 1P + N , Rating 10A , Sensitivity 300mA )
A9D41616 ( RCBO 1P + N , Rating 16A , Sensitivity 300mA )

A9D41620 ( RCBO 1P + N , Rating 20A , Sensitivity 300mA )
A9D41625 ( RCBO 1P + N , Rating 25A , Sensitivity 300mA )
A9D41632 ( RCBO 1P + N , Rating 32A , Sensitivity 300mA )
A9D41640 ( RCBO 1P + N , Rating 40A , Sensitivity 300mA )
(RCBO) Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Chi tiết

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0988959076
Mr Thanh
0984914346
Mr Khôi
0988792943